Проєкт ,,Юний науковець”

ПРОЄКТ

,,Юний науковець”

Термін: 2020-2024 роки

Актуальність: потреба регіону (м. Кременчук та прилеглі райони, ОТГ) у створенні центру інноваційної, наукової та експериментальної діяльності в закладі загальної середньої освіти як передумови досягнення високого освітнього рівня в науковому ліцеї та забезпечення його дослідницького статусу.

Мета:

- виявлення, підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві;

- максимальне охоплення учнів ліцею «Політ» участю в науковій, навчально-дослідницькій, конструкторській, винахідницькій, дослідницько-експериментальній, пошуковій діяльності;

- організація освітньої діяльності, спрямованої на залучення та підготовку учнів-ліцеїстів до наукової, науково-технічної та експериментальної діяльності;

- забезпечення здобуття ліцеїстами рівня освіти, що перевищує вимоги Державного освітнього стандарту;

- створення якісних умов для навчання дітей, які виявили здібності в певній освітній галузі відповідно до наукових профілів ліцею «Політ».

Завдання:

1. Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих учнів в інтелектуальному напрямку.

2. Реалізація наукової діяльності, спрямованої на одержання й використання нових знань для розв’язання технологічних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки.

3. Створення умов для набуття знань щодо провадження інноваційної діяльності з метою впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності.

4. Оптимізація процедури підготовки та публікацій науково-дослідницьких проєктів.

5. Активізація участі ліцеїстів у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

6. Створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих дітей.

Шляхи реалізації:

1. Шлях вибору учнем предмета, керівника роботи:

- залежно від профілю класу, у якому навчається ліцеїст;

- з обов’язковим урахуванням особистих науково-пізнавальних інтересів учня;

- залежно від досягнень учня в попередні роки навчання;

- зміст дослідження обов’язково повинен поєднуватися зі загальними потребами суспільства та питаннями сьогодення.

2. До наукової роботи учні залучаються поетапно:

- з 8 класу – для допрофільної орієнтації та підготовки;

- з 9 класу – для написання однієї наукової роботи будь-якого виду;

- у 10-11 класах – для продовження наукової роботи над обраною темою.

3. Форми мотивації учнів та викладачів (сертифікати, посвідчення, премії, дипломи тощо).

Алгоритм дії проєкту:

1. Науковий консультант ліцею проводить цикл лекцій, тренінгів для керівників Шкіл олімпійського резерву (ШОР), голів циклових комісій (ЦК), ліцеїстів з метою ознайомлення з вимогами до написання учнями наукових робіт різних видів.

2. Наукові консультанти вишів рекомендують та погоджують тематику наукових робіт з базових предметів із розбивкою теми на питання.

3. Учителі-предметники з профільних і дотичних предметів, керівники ШОР розбирають теми (кількість тем, вид наукових робіт залежить від навантаження викладача в ліцеї), розподіляють між учнями, забезпечують хід написання роботи в супроводі наукового консультанта ліцею.

4. Учні подають і захищають свою наукову роботу на різних заходах залежно від рівня підготовки, змісту, глибини питання: на конкурсі-захисті МАН, конференціях та семінарах різного рівня, уроках-колоквіумах, під час навчально-наукової практики та ліцейних предметних науково-практичних конференцій-захистів робіт.

Результат:

1. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів, самостійності, культури наукової праці.

2. Поглиблення знань з навчального предмета, застосування їх на практиці.

3. Написання ліцеїстами протягом навчального року наукової роботи одного виду: реферат, тези наукової роботи, стаття, науково-дослідницька робота, науковий проєкт тощо.

4. Розробка та впровадження науково-дослідницьких проєктів.

5. Функціонування класів з поглибленим вивченням окремих предметів для досягнення учнями результатів навчання та розвиток компетентностей понад вимоги відповідного Державного освітнього стандарту.

6. Залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт у МАН, участі в Усеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, творчих та інтелектуальних конкурсах.

7. Реалізація експериментальної діяльності, наукової практики на базі лабораторій закладів вищої освіти та виробництв.

8. Ефективна модель внутрішньої системи якості освітніх послуг ліцею.

9. Зростання позитивного іміджу та конкурентоздатності ліцею на ринку освітніх послуг.


План проєкту Юний науковець.docx